Podnikání

PEST analýza

PEST analýza zkoumá vnější prostředí podniku a faktory, které podnik ovlivňují. PEST tvoří zkratku nejdůležitějších faktorů.

P – Politické prostředí
E – Ekonomické prostředí
S – Sociální prostředí
T – Technologické prostředí

Mezi politické vlivy lze zařadit politickou stabilitu, členství země EU, OSN a dalších politických organizacích. Hlavní faktory, které je potřeba sledovat jsou vládní omezení, která představují například daňové zákony, cenovou politiku, ochranu životního prostředí a další. Dalším neméně důležitým faktorem jsou legislativní omezení – zákony, vyhlášky a jiná nařízení, která určují prostor pro podnikání nebo upravují samotné podnikání. Zejména zákony se neustále mění a doplňují, proto je důležité je průběžně sledovat.

Co se týče ekonomických faktorů, podnik nejvíce ovlivňuje vývoj makroekonomických trendů. Mezi indikátory makroekonomického prostředí patří zejména míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace a směnný kurz, který je důležitý převážně pro zahraniční obchod.

Do sociálního prostředí lze zařadit i demografické faktory. Na podnik může mít velký vliv společensko-politický systém a klima ve společnosti, postoje lidí, životní styl a životní úroveň obyvatel, kvalifikační struktura populace a také zdravotní stav lidí.

Také technologické faktory mají velký vliv na chod i další vývoj podniku. Podnik musí v dnešní době neustále inovovat a k tomu je potřeba, aby znal technické i technologické změny, které v jeho okolí probíhají. Technologické faktory mohou velmi rychle ovlivnit podnik i jeho konkurenční pozici, proto je potřeba je neustále sledovat.

Vliv těchto faktorů je velmi individuální. Některé faktory ovlivňují podnik více, některé zase méně. Například IT firmu určitě nejvíce ovlivňují technologické faktory, zatímco burzovní společnost zase ekonomické faktory. Stejně tak pro jeden podnik něco může představovat hrozbu, naopak pro druhý podnik to může být příležitost. Je proto důležité zjistit, které faktory jsou důležité přímo pro náš podnik.